پنج شنبه ٣٠ دی ١٤٠٠
صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap
فرهنگ هويّت يك ملّت است. ارزشهاى فرهنگى روح و معناى حقيقى يك ملّت است.
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
آیا از اطلاعت موجود در سایت رضایت دارید؟

بله
خیر

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
صفحه اصلی > واحدها > واحد خوابگاهها > آئین نامه ها 

آيين نامه اداره خوابگاههاي دانشجويي

خوابگاه مكاني است جزء امكانات رفاهي دانشگاه كه دانشجويان طبق ضوابط و شرايط تعيين شده به صورت فردي يا گروهي قسمتي از اوقات فراغت و استراحت خود را در آنجا به سر برده و به هنگام سكونت ضمن رعايت حقوق ديگران و مقررات خوابگاهي از امكانات فرهنگي، فوق برنامه، ورزشي ، معيشتي و خدماتي آن در حدود امكانات دانشگاه استفاده مي نمايند.
ماده 1 - سازمان تشكيلات و نحوه اداره امور خوابگاهها
1-1- مسئوليت اداره خوابگاهها، حفظ اموال، اماكن ، تأسيسات و اجراي مقررات عمومي خوابگاهها بر عهده اداره امور خوابگاهها در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است.
تبصره : نمودار تشكيلات اداره امور خوابگاهها براساس پيشنهاد هر دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور تعيين مي شود.
2-1- اداره امور خوابگاهها مي تواند در اجرا و پيشبرد وظايف خود از دانشجويان متعهد به طريق پاره وقت بصورت افتخاري يا در قالب كار دانشجويي، استفاده نمايد.
3-1- به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي شوراهايي به طور جداگانه براي برادران و خواهران مجرد و متأهلين با تركيب زير در خوابگاههاي دانشجويان تشكيل مي گردد:‌
1-3-1- نماينده بسيج دانشجويي، يك نفر به انتخاب مسئول مركز بسيج دانشجويي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي.
2-3-1 - نماينده دفتر مقام معظم رهبري - يك نفر به انتخاب مسئول دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي.
3-3-1 - نمايندگان معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي - دو نفر.
تبصره : دانشگاهها مؤسسات آموزش عالي كه داراي امور فرهنگي مي باشند، نماينده اين اداره مي تواند به عنوان يكي از نمايندگان معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در اين شورا معرفي شود.
4-3-1- نمايندگان دانشجو - دو نفر به انتخاب دانشجويان ساكن همان خوابگاه.
5-3-1- مدير امور خوابگاههاي دانشجويي - دبير شورا.
تبصره : شوراي فوق الذكر زير نظر مستقيم معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تشكيل مي گردد تا با استفاده از كليه نيروهاي دانشجويي ساكن همان خوابگاه نسبت به انجام امور فرهنگي و فوق برنامه اقدام نمايد.
ماده 2 - چگونگي واگذاري خوابگاه
خوابگاه بر مبناي امتيازات تعيين شده در جدول پيوست شماره 1 به دانشجوياني كه امكان تردد روزانه از محل سكونت به دانشگاه محل تحصيل براي آنها وجود نداشته باشد، واگذار مي گردد.
اهم اولويت ها در اين جدول به شرح ذيل است :
1-2- دانشجويان شاهد و ايثارگر ( آزاده ، جانباز، رزمنده و شاهد ).
2-2- دانشجويان عضو خانواده معظم شهدا، اسراء ، مفقودين و آزادگان.
3-2- دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)وسازمان بهزيستي.
4-2- دانشجويان مناطق محروم براساس سهيمه ورودي كنكور سراسري.
5-2 - دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي.
تبصره 1 : جانبازان 70 درصد و بالاتر ، فرزندان محترم شاهد ( شهدا، اسراء، مفقودين و جانبازان 70 درصد و بالاتر ) همسران شهدا كه مجدداً ازدواج ننموده اند، دانشجويان روشندل ، نفرات اول تا دهم گروههاي پنجگانه آزمايشي آزمون سراسري گزينش دانشجو، قهرمانان ورزشي و برگزيدگان المپيادهاي علمي در سطح جهاني و آسيايي و دانشجويان معلولي كه درصد معلوليت آنها مشابه با جانبازان 70 درصد و بالاتر باشد، بدون امتياز بندي در خوابگاه مجردي اسكان داده مي شوند.
تبصره 2 : در هر دانشگاه بايد سعي شود در درجه اول كليه خواهران دانشجوي غير بومي در خوابگاه اسكان داده شوند.
ماده 3 - مدت اسكان دانشجويان درخوابگاه در صورت وجود امكانات خوابگاهي، دانشجويان نيازمند و فاقد محل سكونت مي توانند از تاريخ شروع به تحصيل به شرح زير از خوابگاههاي دانشجويي استفاده كنند :
1-3- كارداني، كارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشدناپيوسته،حداكثر4 نيمسال.
2-3- كارشناسي پيوسته و دكتراي تخصصي حداكثر 8 نيمسال.
3-3- كارشناسي ارشد پيوسته ( معماري و دامپزشكي ) حداكثر 12 نيمسال.
تبصره 1 : معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه با در نظر گرفتن وضعيت خاص دانشجو و امكانات موجود مي تواند براي دانشجويان مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي ارشد ناپيوسته يك نيمسال و دانشجويان مقاطع تحصيلي ديگر تا دو نيمسال تحصيلي مجوز اقامت بيشتر در خوابگاه را صادر نمايد.
تبصره 2 : مجوز اقامت دانشجو در خوابگاه در صورت محرز شدن عدم صلاحيت وي براي ادامه سكونت، در هر مقطع زماني مي تواند لغو گردد، تشخيص عدم صلاحيت به عهده كميته انضباطي يا معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه است.
تبصره 3 : در صورتي كه دانشجويي در موعد مقرر خوابگاه را تخليه ننمايد، معاونت دانشجويي و فرهنگي رأساً مي تواند نسبت به تخليه محل سكونت نامبرده اقدام نموده و مورد تخلف دانشجو را به مراجع ذيصلاح جهت پيگيري هاي بعدي گزارش نمايد.
ماده 4 - اهم وظايف دانشجو در زمان سكونت در خوابگاه
1-4- رعايت قوانين و مقررات عمومي، اخلاقي و انضباطي خوابگاه.
2-4- حفاظت از اموال شخصي و اهتمام در حفظ و نگهداري اموال دانشگاه.
3-4- رعايت نظم و انضباط و شعائر اسلامي.
4-4- رعايت شئونات اسلامي و دانشجويان.
5-4- عدم ايجادمزاحمت و سرو صدا در خوابگاه و احترام به حقوق ديگران.
6-4- استفاده صحيح از امكانات خوابگاه.
7-4 - همكاري نزديك و صميمانه با مسئولين خوابگاه.
8-4- تأمين لوازم شخصي و پتو ، ملحفه و بالش.
9-4- تخليه خوابگاه براساس اعلام معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه در مهلت تعيين شده.
تبصره : كليه دانشجويان در طول تعطلات تابستان، موظف به تخليه خوابگاهها هستند. مگر در شرايط استثنايي و در صورت وجود برنامه هاي آموزشي در طول تابستان كه حدود و شرايط آن از سوي معاونت دانشجويي و فرهنگي اعلام مي شود.
ماده 5 - اين آيين نامه در 5 ماده ، 9 تبصره و 25 بند تنظيم و در تاريخ 20/12/784 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيده و از تاريخ تصويب، لازم الاجرا است.
آيين نامه اداره خوابگاههاي استيجاري خودگران
دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي

هدف : به منظور جبران كمبود خوابگاه دانشجويي و ايجاد زمينه مشاركت دانشجويان در امور رفاهي و معيشتي خود، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مي توانند كمبود ظرفيت خود را از طريق انعقاد قرارداد اجاره با اشخاص حقيقي يا حقوقي و ايجاد خوابگاههاي خودگران با مشاركت مالي دانشجويان ساكن، طبق ضوابط مندرج در اين آيين نامه تأمين نمايند.
ماده 1 - نحوه تأمين و اداره
1-1- دانشگاهها علاوه بر ايجاد خوابگاههاي جديد استيجاري خودگران، مي توانند كليه خوابگاههاي استيجاري را كه پيش از تصويب اين آيين نامه در اختيار داشته اند، به خوابگاه خودگران تبديل كنند.
تبصره : دانشگاهها مجاز نيستند خوابگاه ملكي را به خوابگاه خودگردان تبديل كنند.
2-1- كليه امور مربوط به انتخاب ساختمان، تنظيم قرارداد، اداره نظارت بر امور جاري خوابگاههاي خودگردان مشابه ساير خوابگاههاي دانشجويي بر عهده معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشگاه مي باشد.
3-1- طرف قرارداد با مؤجر ساختمان خوابگاهي دانشگاه مي باشد.
4-2- تأمين امكانات اوليه و تجهيزات مورد نياز خوابگاه خودگردان ( از قبيل موكت، يخچال، اجاق گاز و .... ) تعميرات ساختمان در حدود امكانات، از سوي دانشگاه صورت مي پذيرد.
ماده 2- تأمين و پرداخت هزينه ها
1-2- هزينه هاي سالانه خوابگاه خودگردان شامل : مبلغ اجاره بهاء ، هزينه هاي سوخت ، آب ، برق، تلفن و حق الزحمه پرسنل خدماتي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان معاونان دانشجويي - فرهنگي و اداري - مالي و شوراي صنفي دانشجويان برآورد و به صورت سرانه تعيين مي گردد.
تبصره 1 : هزينه هاي آب و برق و تلفن خوابگاه خودگردان تابع پرداخت هزينه هاي آب و برق و تلفن مراكز آموزشي است.
تبصره 2 : دانشجو در ابتداي هر نيمسال تحصيلي نيمي از هزينه هاي سالانه ( هزينه هاي موضوع بند 1-2- را بابت اقامت در آن نيمسال پرداخت مي نمايد. اين مبلغ درصورت موافقت معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه قابل تفسيط است.
2-2- در صورت نياز به پرداخت وديعه به موجر، اين مبلغ از محل حساب سپرده برابر آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه تأمين و پرداخت خواهد شد.
3-2- از دانشجويان مقيم خوابگاه خودگردان، مبلغي به عنوان وديعه بابت جبران خسارت احتمالي براساس تشخيص معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشگاه اخذودرهنگام تخليه خوابگاه درصورت واردنكردن خسارت به دانشجومسترد مي گردد.
4-2- هزينه هاي موضوع بند 1-2 پس از تصويب هيأت امناي هر منطقه به عنوان درآمد اختصاصي دانشگاه تلقي و پس از دريافت به حسابي كه توسط دانشگاه تعيين مي شود واريز مي گردد.
5-2- هزينه هاي موضوع بند 1-2 و ساير هزينه هاي مربوط از محل درآمد اختصاصي موضوع بند 4-2- قابل پرداخت مي باشد.
ماده 3 - شرايط واگذاري و مقررات عمومي
1-3- خوابگاه خودگردان به دانشجويان شبانه و دانشجوياني اختصاص دارد كه پس از اولويت بندي به آنان خوابگاه ملكي تعلق نمي گيرد و يا به ميل خود تقاضاي اسكان در خوابگاه خودگردان را دارند.
2-3- دانشگاهها ابتدا بايد ظرفيت خوابگاههاي ملكي خود را با اسكان دانشجويان واجد شرايط تكميل نمايند. سپس در صورت كمبود ظرفيت براي اسكان دانشجويان مذكور در فوق و دانشجوياني كه خود مايل به اسكان در خوابگاه خودگردان هستند براي ايجاد خوابگاه خودگردان اقدام كنند.
3-3- خوابگاه خودگردان به صورت سالانه اجاره مي شود و در پايان مدت قرارداد دانشجويان موظفند نسبت به تخليه آن اقدام نمايند.
4-3- نحوه واگذاري و تعيين ظرفيت خوابگاه خودگردان به عهده معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشگاه است و كليه مقررات و آيين نامه هاي حاكم بر ساير خوابگاههاي دانشجويي دانشگاه در خوابگاه خودگردان نيز اجرا مي شود.
ماده 4 - اين آيين نامه در 4 ماده و 13 بند تنظيم و در تاريخ 11/6/1378 به تصويب وزير فرهنگ و آموزش عالي رسيده و از تاريخ تصويب قابل اجرا است.

 

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 بازدید این صفحه : 955
 بازدید امروز : 70
 کل بازدید : 255668
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1/4532